شفافیت بابلسر

0

ردیف تاریخ گزارش فایل مربوطه
1 قانون درآمد پایدار شهرداری ها مشاهده فایل
2 آشنایی با قوانین زمین و مسکن مشاهده فایل
3 آمایش سرزمین مشاهده فایل
4 تفکیک و افراز اراضی شهری مشاهده فایل
5 ساخت و ساز و نظارت بر ان مشاهده فایل
6 ماده صد مشاهده فایل
7 هويت شهري مشاهده فایل
8 نظام حقوقي نحوه تملك املاك در شهرداري ها مشاهده فایل
9 نحوه طراحي پاركينگ هاي خياباني در گره هاي شهري مشاهده فایل
10 نحوه طراحي المان هاي شهري مشاهده فایل
11 مقررات شهرسازي مرتبط با شهرداري ها مشاهده فایل
ردیف تاریخ گزارش فایل مربوطه