روز جهانی زمین پاک

دوم اردیبهشت هرسال یادآور این مهم می باشد که حیات همه موجودات و انسان وابسته به این کره خاکی می باشد سیاره زمین مامن و

مشاهده خبر

روز جهانی بهداشت

۱۸ فروردین مصادف با روز جهانی بهداشت می باشد .با توجه به اهمیت بهداشت در ادامه حیات انسان و حفظ سلامتی پاسداشت این رکن مهم

مشاهده خبر

روز طبیعت پاسداشت زندگی

روز طبیعت مطابق تقویم سیزدهمین روز فروردین می باشد که پایانی بر جشنهای آئین نوروز و نمایانگر احترام و توجه به طبیعت نزد ایرانیان از

مشاهده خبر

روز جهانی آب

دوم فروردین مصادف با ۲۲ مارس روز جهانی آب از سوی سازمان ملل نامیده شده است آب مایع حیات و اساس ادامه زندگی انسان و

مشاهده خبر

روز جهانی جنگل

۱ فروردین مصادف با روز جهانی جنگل می باشد که در تمام کشورها با تبیین اهمیت حیاتی جنگل در ادامه حیات موجودات زنده تلاش می

مشاهده خبر

درخت کلید حیات شهر

درختان با توجه به فواید گوناگون اجتماعی ،زیست محیطی و زیباشناختی مهمترین نقش را در در حفظ طبیعت شهرها دارا می باشند .درختان به عنوان

مشاهده خبر