شفافیت بابلسر

0

ردیف طول مسیر مبدا مقصد نرخ سواری نرخ ون
1 - میدان بسیج پارکینگ ششم 8000 تومان 8000 تومان
2 - میدان بسیج میدان معلم 8000 تومان 8000 تومان
3 - میدان بسیج میدان امام حسین 8000 تومان 8000 تومان
4 - میدان بسیج دانشگاه درب اول 8000 تومان 8000 تومان
5 - میدان بسیج دانشگاه درب دوم 9000 تومان 9000 تومان
6 - میدان شهدا دانشگاه درب اول 8000 تومان 8000 تومان
ردیف طول مسیر مبدا مقصد نرخ سواری نرخ ون