شفافیت بابلسر

0

ردیف طول مسیر مبدا مقصد نرخ سواری نرخ ون
1 - میدان بسیج پارکینگ ششم 6500 تومان 6500 تومان
2 - میدان بسیج میدان معلم 6500 تومان 6500 تومان
3 - میدان بسیج میدان امام حسین 6500 تومان 6500 تومان
4 - میدان بسیج دانشگاه درب اول 6500 تومان 6500 تومان
5 - میدان بسیج دانشگاه درب دوم 7000 تومان 7000 تومان
6 - میدان شهدا دانشگاه درب اول 6500 تومان 6500 تومان
ردیف طول مسیر مبدا مقصد نرخ سواری نرخ ون