شفافیت بابلسر

0

ردیف موضوع قرار داد سرمایه گذار ذینفع مبلغ نهایی قرار داد تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر
ردیف موضوع قرار داد سرمایه گذار ذینفع مبلغ نهایی قرار داد تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر