شفافیت بابلسر

0

ردیف نام و نام خانوادگی نوع استخدام مبلغ حکم(ریال)
1 ندا مسکريان اميري کارمند رسمی 131,492,246
2 حميد خانلرتبار کارمند پیمانی 126,155,704
3 سيد سعيد شفيعي بهنميري کارمند رسمی 130,543,819
4 مهدي درزي نيا کارمند رسمی 147,711,982
5 هوشیار خسروی کارمند رسمی 147,943,175
6 حسین تیربندپی کارمند رسمی 150,284,344
7 میرعلی حجازیان کارمند رسمی 132,992,653
8 سعید غلامیان عربی کارمند رسمی 105,522,744
9 مجید براری کارمند رسمی 101,677,812
10 مهدی واحدیان کفشگری کارمند رسمی 127,148,535
11 احمد زکی تبار کارمند رسمی 109,131,292
12 سهراب شهرامی راد کارمند رسمی 125,075,760
13 سید محمد داور کارمند رسمی 188,496,085
14 سامره آزادی کارمند پیمانی 126,449,544
15 مجتبی بابکی کارمند رسمی 130,938,985
16 امیرناصر حسین زاده کارمند قرار داد معین 144,894,591
17 سعید داداشی تنکابنی کارمند قرار داد معین 135,269,368
18 احمد فریدون کارمند قرار داد معین 91,342,800
19 سماعیل سیف الله پور کارمند قرار داد معین 135,224,005
20 خدیجه کنطورچیان کارمند قرار داد معین 120,722,634
21 سمیه اصغرنسب کارمند قرار داد معین 117,819,980
22 شیما رجبیان میری کارمند قرار داد معین 119,506,020
23 محمدکاظم جهانی بهنمیری کارمند قرار داد معین 126,637,305
24 حسن پوررحیم درزی نقیبی کارمند رسمی 158,560,339
25 محمدعلی طلابیان کارمند رسمی 171,981,310
26 سید روح الله حسینی کارمند رسمی 149,796,382
27 محسن غلام نژاد کارمند رسمی 147,255,972
28 حسینعلی صنایع کارمند رسمی 151,507,173
29 سارا صالحی کارمند رسمی 134,440,679
30 مهدی اسماعیل پور باقری کارمند رسمی 152,428,382
31 سیده فاطمه تقوی کارمند رسمی 107,749,662
32 میثم مرادتبار عزیزی کارمند رسمی 111,247,889
33 علی اصغر قلی تبار کارمند رسمی 156,155,343
34 امید قاضیانی کارمند رسمی 146,670,992
35 صابر باباگلی کارمند رسمی 100,920,034
36 مهدی ذبیح اله زاده کارمند رسمی 142,822,870
37 داریوش قاصد جامه کارمند رسمی 132,648,486
38 سید محمد مهدی موسوی نژاد کارمند رسمی 179,981,500
39 سید مهدی سارونه کارمند رسمی 105,143,901
40 سیده مهسا حسینی کارمند رسمی 117,977,804
41 محمود میرزایی کارمند رسمی 102,027,419
42 بهنود وجدانی کارمند پیمانی 131,169,091
43 اختر قاسم زاده کارمند رسمی 115,266,224
44 فاطمه همتی شالکوهی کارمند رسمی 108,775,000
45 مهران لطفی تاکامی کارمند پیمانی 102,273,382
46 احسان ابراهیمی کارمند رسمی 169,434,849
47 سید رضا حبیب الله پور کارمند رسمی 132,822,291
48 محمدرضا لتکه چی کارمند رسمی 102,574,713
49 علی حبیبی کارمند رسمی 120,642,416
50 سیده سحر محمدی کارمند رسمی 107,599,891
51 مجتبی حسینی کارمند رسمی 125,225,011
52 باذر حسن زاده کارمند رسمی 122,685,851
53 عارف عمویی کارمند رسمی 126,911,051
54 محمد بابایی کارمند رسمی 124,131,224
55 امیدعلی نجاتی کارمند رسمی 137,764,299
56 ابراهیم رزقی کارمند رسمی 124,867,616
57 سیدعلی میرزاآقائیان کارمند رسمی 125,514,031
58 سیده فاطمه زهرا حبیب الله پور کارمند رسمی 95,882,781
59 علی غلام نتاج مقری کارمند رسمی 99,150,212
60 مجتبی کرد فیروزجایی کارمند رسمی 109,534,185
61 فاطمه حاجی زاده کارمند رسمی 95,882,781
62 فاطمه زهرا قصابی کارمند رسمی 91,342,800
63 حسین شیخ جعفری کارمند رسمی 91,342,800
64 مهدی مجاوری جویباری کارمند رسمی 96,620,126
65 مرتضی محمدحسین پور کارمند رسمی 92,394,926
66 حافظ محسن تبار احمدی کارمند رسمی 91,342,800
67 آرمان صفائی کارمند رسمی 91,342,800
68 مرتضی شیری آقباش کارمند رسمی 92,068,982
69 محمدامین پورحسین میری کارمند رسمی 94,465,025
70 مصطفی مرادی کارمند رسمی 91,342,800
71 محسن خمسه کارمند رسمی 103,223,921
72 عسکری واحدیان کفشگر کارمند رسمی 91,342,800
73 مرتضی نجار فیروزجائی کارمند رسمی 92,775,194
74 حامد سالاریه کارمند رسمی 94,465,025
75 امیرحسین خدایار کارمند رسمی 91,342,800
76 امیرحسین خدایار کارمند رسمی 91,342,800
77 محمد مهدی آقاسی کارمند رسمی 91,342,800
78 مجید معصوم نیا سماکوش کارمند رسمی 91,342,800
79 حسنعلی نجف تبار شورکی کارمند رسمی 92,775,194
80 امیررضا محمدپور کارمند رسمی 91,342,800
81 محمد باقریان کارمند رسمی 94,773,521
82 حسن اسماعیل پور کارمند رسمی 92,394,926
83 رضا آخوندزاده کارمند رسمی 91,342,800
84 علی محمد ستایش کارمند رسمی 91,342,800
85 مهسا علیپور کارمند رسمی 91,342,800
86 امیرمحمد علی نژادی کارمند رسمی 91,342,800
87 محمدمهدی محمدمهدی پور کارمند رسمی 107,140,625
88 صفیه نجف پور کارمند رسمی 91,342,800
89 علی حاجی آقا نیا سماکوش کارمند رسمی 91,342,800
90 سید کاظم حبیب الله پور کارمند رسمی 96,891,046
91 محمدسعید ذکریایی رکنی کارمند رسمی 96,294,182
92 مهدی شعبانیان کارمند رسمی 92,068,982
93 امیرمحد شکوهی کارمند رسمی 91,342,800
94 علیرضا طالشی نصرتی کارمند رسمی 92,775,194
95 ابوالفضل عباسی کارمند رسمی 91,342,800
96 فائزه عربی کارمند رسمی 91,342,800
97 بهراد عطاپور کارمند رسمی 91,342,800
98 حسین علیجانی کارمند رسمی 92,068,982
99 رضا علیجانی کارمند رسمی 91,342,800
100 دانیال قهاریان کارمند رسمی 91,342,800
101 حسین مقدس زاده کارمند رسمی 94,773,521
102 مجتبی نجار فیروزجائی کارمند رسمی 97,000,394
103 علی رمضانی کارمند رسمی 91,342,800
104 سید محمد حسین نسب کارمند رسمی 97,000,394
105 محمد عادل مشهدسری کارمند رسمی 94,465,025
106 امیررضا حاجی زاده کارمند رسمی 91,342,800
107 محمد ابراهیمی کارمند رسمی 98,998,721
108 احمدرضا فهیمی کارمند قرار داد معین 128,023,140
109 سیده آتنا طبری کارمند قرار داد معین 107,242,496
110 سید محمد حسین نژاد کارمند قرار داد معین 125,225,011
111 سید امین حسینی کارمند قرار داد معین 124,510,220
112 حجت شالیکاریان کارمند قرار داد معین 103,532,417
113 هادی محمدحسین زاده کارمند قرار داد معین 91,342,800
114 روح اله جهانی کارمند قرار داد معین 104,149,409
115 علی محمدی کارمند قرار داد معین 120,642,416
116 علیرضا وحیدی کارمند قرار داد معین 124,371,891
117 فرزین نصرتی کارمند قرار داد معین 120,146,691
118 کاظم تقی تبار کارمند قرار داد معین 124,867,616
119 منا فرجی کارمند قرار داد معین 107,559,891
120 غلامحسین اسماعیل تبار کارمند قرار داد معین 128,023,140
121 سید ربیع حسینی مری کارمند قرار داد معین 91,342,800
122 سید مصطفی میرداداشی کارمند قرار داد معین 108,066,113
123 کاظم کریم پور بصرا کارمند قرار داد معین 125,225,011
124 طاها فتح اله پور روشن کارمند قرار داد معین 120,642,416
125 رضا شیرمحمدی عربی کارمند قرار داد معین 134,979,551
126 حسین حسن نژاد عربی کارمند قرار داد معین 91,342,800
127 راحله جهانی بهنمیری کارمند قرار داد معین 108,820,258
128 عقیل برارخانی بابلی کارمند قرار داد معین 107,329,721
129 قدیر پوراسدالله احمدی کارمند قرار داد معین 120,642,416
130 سید علی اصغر حسینی کارمند قرار داد معین 124,867,616
131 فرشته صیادی کارمند قرار داد معین 119,572,740
132 محمد رمضان نژاد بهنمیری کارمند قرار داد معین 95,557,468
133 هادی علیجان زاده کارمند قرار داد معین 98,595,910
134 امید قناعت کارمند قرار داد معین 150,543,868
135 قاسم رضایی کارمند قرار داد معین 93,155,462
136 هادی پور رحیم درزی نقیبی کارمند قرار داد معین 91,342,800
137 ابوالفضل قویدل راد کارمند قرار داد معین 97,380,662
138 صابر پورحسین احمدی کارمند قرار داد معین 97,380,662
139 رمضانعلی عباسی راد کارمند قرار داد معین 103,223,921
140 علی رحمانی سوته کارمند قرار داد معین 106,781,797
141 جواد جهانیان کارمند قرار داد معین 111,554,921
142 محمدعلی گل بهاری کارمند قرار داد معین 93,155,462
143 روح اله پورحسین کارمند قرار داد معین 93,155,462
144 میلاد صادقی مرشت کارمند قرار داد معین 104,126,198
145 سید حسن تودار کارمند قرار داد معین 99,615,713
146 حسین رمضان نژاد کارمند قرار داد معین 106,885,100
147 محمد فرید کارمند قرار داد معین 120,642,416
148 روزبه حاجی پور کارمند قرار داد معین 91,342,800
149 سحر صباغی کارمند قرار داد معین 108,820,258
150 علی نژاد اسماعیلی کارمند قرار داد معین 107,329,721
151 محمد نژاد اسمعیل عزیزی کارمند قرار داد معین 120,642,416
152 محمد امین طاهریان قادی کارمند قرار داد معین 120,642,416
153 خدیجه سالاری کارمند قرار داد معین 109,285,931
154 فرهاد یداللهی جویباری کارمند قرار داد معین 103,652,445
155 عباس زمانی کارمند قرار داد معین 129,171,042
156 محسن طلایی کارمند قرار داد معین 97,000,394
157 محمد غلامرضا پور لنگوری کارمند قرار داد معین 91,342,800
158 محمد مصطفی شکری چوبی کارمند قرار داد معین 91,342,800
159 محمد فدائیان کارمند قرار داد معین 97,357,348
160 عباس کلانتری درونکلا کارمند رسمی 124,510,220
161 علی محمدپور روشن کارمند رسمی 125,225,011
ردیف نام و نام خانوادگی نوع استخدام مبلغ حکم(ریال)