شفافیت بابلسر

0

ردیف واحد اجرایی ماهیت محدوده ملک (ناحیه) مبلغ نهایی قرار داد تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر
ردیف واحد اجرایی ماهیت محدوده ملک (ناحیه) مبلغ نهایی قرار داد تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر