شفافیت بابلسر

0

ردیف شخص حقوقی دریافت کننده مساعدت اسامی اعضای هیئت مدیره تام و نام خانوادگی مدیرعامل دلیل مساعدت مالی تاریخ پرداخت جزئیات بیشتر
ردیف شخص حقوقی دریافت کننده مساعدت اسامی اعضای هیئت مدیره تام و نام خانوادگی مدیرعامل دلیل مساعدت مالی تاریخ پرداخت جزئیات بیشتر