شفافیت بابلسر

0

ردیف موضوع قرار داد نام پیمانکار نام کارفرما مبلغ نهایی قرار داد(ریال) تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر
ردیف موضوع قرار داد نام پیمانکار نام کارفرما مبلغ نهایی قرار داد(ریال) تاریخ انقعاد قرار داد جزئیات بیشتر