لایروبی بابلرود ادامه دارد

واحد خدمات شهرداری بابلسر در ادامه لایروبی بابلرود این پروژه را امروز در محدوده لنج های تفریحی آغاز کردشایان گفتن است که این شهرداری در

مشاهده خبر

فاز دیگری از یک پروژه

دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در ادامه پروژه سنگ فرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در پیوند با ایجاد آبراهی جهت هدایت آبهای سطحی

مشاهده خبر