شهردار بابلسر پس از بازدید از چند پروژه عمرانی : تمام پروژه ها باید بر اساس یک بازه زمانی مشخص به اتمام برسند

مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران پیش از ظهر امروز ضمن بازدید از دو پروژه عمرانی بر ضرورت تسریع در روند آنها تاکید کردبه

مشاهده خبر