بابلسر و شور سازندگی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در پیوند با عمران و آبادانی پایتخت گردشگری مازندران هم زمان چند پروژه بزرگ را پیش می برد که

مشاهده خبر