گام دیگری برای تکمیل پل چهارم

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در پیوند با تکمیل پل چهارم امروز حفاری اولین شمع پروژه رمپ شرقی آن را آغاز کرد امید است با آغاز این حفاری و ساخت رمپ شرقی پل چهارم گام بلندی در راستای تکمیل این پل برداشته شود
شایان گفتن است چندی پیش شهردار بابلسر ضمن بازدید از این پروژه بر ضرورت تسریع روند تکمیل آن تاکید کرده بود.