گامی دیگر برای عمران و آبادانی بابلسر

دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در پیوند با توسعه متوازن و پایدار پایتخت گردشگری مازندران مرحله دوم پروژه زیر سازی پیاده رو بلوار ذوالفقاری جنب دانشگاه پردیس را برای انجام فرش موزائیک آغاز کرد
روابط عمومی شهرداری بابلسر