پل چهارم و تکمیل گام به گام

پروژه تکمیل پل چهارم که با پیگیری های بی وقفه شهردار پایتخت گردشگری مازندران روند آن شتاب گرفته است امروز یک گام بلند دیگر پیش رفت و بتن ریزی شناژ پیاده رو قسمت میانی آن آغاز گردید
روابط عمومی شهرداری بابلسر