پروسه لایروبی بابلرود در ایستگاه قایقرانی

هر جا که آب باشد نشانی از آبادانی میتوان یافت و هر گاه رودی به راحتی نفس تازه می کند محیط پیرامونی آن هم راحت نفس می کشد پس برای تنفس راحت بابلرود و شازده رود شهرداری بابلسر دمی از آنها غافل نیست در همین پیوند است که واحد خدمات شهری شهرداری پایتخت گردشگری مازندران با صرف وقت و هزینه ای بسیار پروسه لایروبی دو رودخانه شهر را بی وقفه دنبال می کند تا جایی که خبر آمد فقط پروسه لایروبی بابلرود به محدوده قایقرانی رسیده و اکنون این محدوده در حال لایروبی می باشد
روابط عمومی شهرداری بابلسر