پایش هفتگی اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا در ساختمانهای بلندمرتبه و ادارات شهر بابلسر

طرح ویژه تفکیک پسماند از مبدا که با هدف کاهش زباله و انحراف مواد بازیافتی از دفن به همراه سایر زباله های غیربازیافتی و کم ارزش تر با تمرکز در ساختمانهای بلند مرتبه جدید که مخازن مخصوص ذخیره پسماند خشک با مشارکت سازندگان و مدیران ساختمانها و آموزش های لازم به ساکنین در حال اجرا می باشد هر دوشنبه با تناوب جمع آوری مواد جمع شده و ارائه آموزش های مجدد و تشویق ساختمانهای همراه در طول سال تداوم دارد این هفته نیز به انجام رسید