نصب مخزن ذخیره سازی پسماند خشک در ساختمان بلندمرتبه جدید

طرح تفکیک پسماند خشک از تر که با جدیت از آغاز سال تاکنون در قالب همکاری سازندگان و مدیران ساختمانهای بلندمرتبه همزمان با صدور پایان کار در دستور کار کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر قرار گرفته است این بار با نصب مخزن ۲۴۰ لیتری با لیبل مخصوص پسماند خشک و توزیع بروشور آموزشی به تعداد ساکنین تداوم یافت .خاطرنشان می سازد در طرح مدون بازیافت شهرداری بابلسر پس از تهیه مخازن ذخیره سازی برنامه جمع آوری منظم و بدون وقفه آن نیز در دستور کار این کمیته می باشد .