نصب تیرهای چراغ برق در انتهای خیابان فلسطین

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس ابراهیم رزقی مسئول واحد تاسیسات شهرداری بابلسر کاشت ۳۰ تیر چراغ برق در انتهای خیابان فلسطین خبر داد و گفت : طبق درخواست و مطالبات مردمی شهر و دستور مهندس مجید صیادیان شهردار بابلسر ادامه تیرهای برق توسط واحد تاسیسات نصب و روشنایی انتهای خیابان فلسطین انجام شد .