شهرداران

مجید صیادیان

مجید صیادیان

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

Read More
تاریخ پایان :۱۴۰۰/۰۵/۱۳
رضا رحیمی

رضا رحیمی

 • تاریخ پایان :۱۴۰۰/۰۵/۱۳

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۸/۱۵

 

Read More
مجید صیادیان(سرپرست)

مجید صیادیان(سرپرست)

 • تاریخ پایان :۱۳۹۷/۸/۱۴

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۷/۱۸

Read More
تاریخ پایان :۱۳۹۷/۸/۱۴
تاریخ پایان :۱۳۹۷/۷/۱۷
سید مرتضی شفیعی

سید مرتضی شفیعی

 • تاریخ پایان :۱۳۹۷/۷/۱۷

تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۶/۱

Read More
بهروز رنجبر

بهروز رنجبر

 • تاریخ پایان :۱۳۹۶/۵/۳۱

تاریخ شروع : ۱۳۸۶/۵/۷

Read More
تاریخ پایان :۱۳۹۶/۵/۳۱
تاریخ پایان :۱۳۸۶/۵/۶
عمران نجف پور

عمران نجف پور

 • تاریخ پایان :۱۳۸۶/۵/۶

تاریخ شروع : ۱۳۸۵/۱/۱۴

Read More
محمد ولی آقاباباپور

محمد ولی آقاباباپور

 • تاریخ پایان :۱۳۸۵/۱/۶

تاریخ شروع : ۱۳۸۲/۶/۱

Read More
تاریخ پایان :۱۳۸۵/۱/۶
تاریخ پایان :۱۳۸۲/۵/۳۰
سید شعبان میرشعبانی

سید شعبان میرشعبانی

 • تاریخ پایان :۱۳۸۲/۵/۳۰

تاریخ شروع : ۱۳۸۲/۵/۲۰

Read More
محمد تقی تقی زاده

محمد تقی تقی زاده

 • تاریخ پایان :۱۳۸۲/۵/۱۹

تاریخ شروع : ۱۳۷۷/۶/۲۳

Read More
تاریخ پایان :۱۳۸۲/۵/۱۹
تاریخ پایان :۱۳۷۷/۶/۲۲
رضا سلیمانی

رضا سلیمانی

 • تاریخ پایان :۱۳۷۷/۶/۲۲

تاریخ شروع : ۱۳۷۵/۹/۲۶

Read More
حمید یعقوب نژاد

حمید یعقوب نژاد

 • تاریخ پایان :۱۳۷۵/۹/۲۵

تاریخ شروع : ۱۳۷۳/۲/۱۲

Read More
تاریخ پایان :۱۳۷۵/۹/۲۵
تاریخ پایان :۱۳۷۳/۲/۱۷
اسکندر مسافری

اسکندر مسافری

 • تاریخ پایان :۱۳۷۳/۲/۱۷

تاریخ شروع : ۱۳۷۰/۱/۱۱

Read More
حسین رجب نژاد

حسین رجب نژاد

 • تاریخ پایان :۱۳۷۰/۱/۱۰

تاریخ شروع : ۱۳۶۵/۱۱/۲۰

Read More
تاریخ پایان :۱۳۷۰/۱/۱۰
تاریخ پایان :۱۳۶۵/۱۱/۱۹
مسلم حسین زاده

مسلم حسین زاده

 • تاریخ پایان :۱۳۶۵/۱۱/۱۹

تاریخ شروع : ۱۳۶۵/۸/۱

Read More
عین اله عربی مقدم

عین اله عربی مقدم

 • تاریخ پایان :۱۳۶۵/۷/۳۰

تاریخ شروع : ۱۳۶۲/۸/۵

Read More
تاریخ پایان :۱۳۶۵/۷/۳۰
تاریخ پایان :۱۳۶۲/۷/۳۰
علیرضا خرمیان

علیرضا خرمیان

 • تاریخ پایان :۱۳۶۲/۷/۳۰

تاریخ شروع : ۱۳۶۰/۴/۲۰

Read More
سیدحسین محسن طاهری

سیدحسین محسن طاهری

 • تاریخ پایان :۱۳۶۰/۳/۲۴

تاریخ شروع : ۱۳۵۸/۵/۱

Read More
تاریخ پایان :۱۳۶۰/۳/۲۴
تاریخ پایان ۱۳۵۸/۴/۳۱
ناصر جمارانی

ناصر جمارانی

 • تاریخ پایان ۱۳۵۸/۴/۳۱

تاریخ شروع : ۱۳۵۷/۸/۶

Read More
آقای امیرصالحی

آقای امیرصالحی

 • تاریخ پایان ۱۳۵۷/۷/۲۶

تاریخ شروع :۱۳۵۳/۱۰/۹

Read More
تاریخ پایان ۱۳۵۷/۷/۲۶
تاریخ پایان ۱۳۵۳/۹/۱۸
آقای اکبری

آقای اکبری

 • تاریخ پایان ۱۳۵۳/۹/۱۸

تاریخ شروع :۱۳۵۳/۵/۳

Read More
آقای معتمدی

آقای معتمدی

 • تاریخ پایان ۱۳۵۲/۱۲/۱

تاریخ شروع :۱۳۵۲/۴/۲۵

Read More
تاریخ پایان ۱۳۵۲/۱۲/۱
تاریخ پایان ۱۳۵۱/۱۰/۳۰
آقای جعفری آرین

آقای جعفری آرین

 • تاریخ پایان ۱۳۵۱/۱۰/۳۰

تاریخ شروع :۱۳۵۱/۲/۱۴

Read More
آقای منوچهری

آقای منوچهری

 • تاریخ پایان: ۱۳۵۰/۹/۸

تاریخ شروع :۱۳۵۰/۵/۲۶

Read More
تاریخ پایان: ۱۳۵۰/۹/۸
تاریخ پایان ۱۳۵۰/۵/۱۱
آقای لاجوردی

آقای لاجوردی

 • تاریخ پایان ۱۳۵۰/۵/۱۱

تاریخ شروع :۱۳۵۰/۲/۱۰

Read More
احمد گلیان

احمد گلیان

 • تاریخ پایان : ۱۳۵۰/۲/۵

تاریخ شروع :۱۳۴۹/۷/۲۱

Read More
تاریخ پایان : ۱۳۵۰/۲/۵
تاریخ پایان ۱۳۴۹/۶/۲۲
آقای نجات پور

آقای نجات پور

 • تاریخ پایان ۱۳۴۹/۶/۲۲

تاریخ شروع :۱۳۴۹/۴/۱

Read More
جواد حقیقی

جواد حقیقی

 • تاریخ پایان ۱۳۴۹/۳/۱۶

تاریخ شروع :۱۳۴۹/۲/۲۹

Read More
تاریخ پایان ۱۳۴۹/۳/۱۶
تاریخ پایان : ۱۳۴۸/۴/۱۴
آقای سعیدی زند

آقای سعیدی زند

 • تاریخ پایان : ۱۳۴۸/۴/۱۴

تاریخ شروع :۱۳۴۷/۹/۲۲

Read More
دبیره اعظم حسنا

دبیره اعظم حسنا

 • تاریخ پایان : ۱۳۴۶/۶/۱۱

تاریخ شروع :۱۳۴۲/۱۱/۲۹

اولین شهردار زن ایران

Read More
تاریخ پایان : ۱۳۴۶/۶/۱۱
تاریخ پایان :۱۳۳۸/۴/۱۴
آقای سالکی

آقای سالکی

 • تاریخ پایان :۱۳۳۸/۴/۱۴

تاریخ شروع :۱۳۳۷/۶/۶

Read More
آقای نوائی

آقای نوائی

 • تاریخ پایان :۱۳۳۷/۶/۴

تاریخ شروع :۱۳۳۶/۸/۵

Read More
تاریخ پایان :۱۳۳۷/۶/۴
تاریخ پایان :۱۳۳۵/۹/۱
آقای کشاورز

آقای کشاورز

 • تاریخ پایان :۱۳۳۵/۹/۱

تاریخ شروع :۱۳۳۴/۱۱/۱۹

Read More
آقای جهانگیر

آقای جهانگیر

 • تاریخ پایان :۱۳۳۴/۱۰/۲۳

تاریخ شروع :۱۳۳۳/۱۰/۱۱

Read More
تاریخ پایان :۱۳۳۴/۱۰/۲۳
تاریخ پایان :۱۳۳۳/۱۰/۹
آقای لطفی

آقای لطفی

 • تاریخ پایان :۱۳۳۳/۱۰/۹

تاریخ شروع :۱۳۳۲/۹/۳

Read More