سوالات متداول

۱-عوارض نوسازی چیست؟

مبلغی که به پیشنهاد شهرداری و با تصویب نمایندگان مردم در شورای شهر در زمینه عمران و آبادانی شهر (ترمیم آسفالت ،ایجاد جدول ،کانالهای آبرو و هرگونه عمل که منجر به تسهیل در عبور و مرور شهروندان گردد.

۲-نحوه اخذ جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه می باشد؟

در خصوص تخلف ساخت بنا ی مسکونی بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ودر خصوص تخلف بدون پروانه واحد تجاری یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری .درخصوص ساخت بنا مازاد بر پروانه مسکونی یک دوم تا سه برابر ارزش منطقه ای ملک مورد نظر ودر خصوص بنای تجاری دو تا چهار ارزش منطقه ای تعیین می شود

۳-کدام یک از تخلفات ساخت و ساز منجر به تخریب می گردد؟

هرنوع تخلفی که درآن اصول شهرسازی ،فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد

۴-حداکثر ارتفاع زیرزمین تا چه میزان مجاز می باشد؟

۶۰/۲ متر پس از کف سازی

۵-حداکثر ارتفاع پیلوت تا چه میزان مجاز می باشد؟

۴۰/۲ متر

۶-حداقل مساحت نورگیر در ساختمان ها چگونه می باشد؟

در عرصه بیشتر از ۲۰۰ متر مربع حداقل ۱۲ مترمربع با حداقل عمق ۳ متر برای اطاقهای پذیرایی و خواب و سایر فضاها و حداقل ۶ مترمربع برای آشپزخانه ودر عرصه های کمتر از ۲۰۰ مترمربع حداقل ۶ درصد مساحت عرصه برای اطاق های پذیرایی ، خواب و سایر فضاها و حداقل ۳ درصد برای آشپزخانه