روز طبیعت پاسداشت زندگی

روز طبیعت مطابق تقویم سیزدهمین روز فروردین می باشد که پایانی بر جشنهای آئین نوروز و نمایانگر احترام و توجه به طبیعت نزد ایرانیان از دیرباز تا کنون بوده است .لازمه بقای انسان به عنوان جزئی از طبیعت در گرو مدارا و مهرورزی با آن می باشد .صدمه به طبیعت در واقع تیشه به ریشه خود زدن است .احترام به طبیعت و پاک نگه داشتن آن از انواع آلاینده ها مانند زباله لطفی در حق طبیعت نیست بلکه لطفی در حق خودمان است .

با توجه به شرایط شکننده و احتمال موج چهارم کرونا بهتر آن است در خانه بمانیم در صورت حضور در طبیعت از گاز پیک نیک برای گرم کردن غذا استفاده نمائیم و از شکستن شاخه درختان و باقی گذاشتن بقایای آتش خودداری نمائیم .کیسه زباله به همراه داشته باشیم ودر پایان حضور در طبیعت زباله های خود را جمع آوری نمائیم .