درخواست جمع آوری پسماند خشک

جمع آوری پسماند خشک فقط با یک تماس شهروندان فهیم در صورت جداسازی مواد قابل بازیافت می توانند با شماره واحد خدمات شهری ۳۵۲۵۶۹۷۷ و سامانه شبانه روزی ۱۳۷ تماس حاصل فرمایند تا خودروی مخصوص جمع آوری پسماند خشک در اسرع وقت جمع آوری نمایند