تماس با ما

تلفن شهرداری : ۹-۰۱۱۳۵۲۵۶۹۸۲

فکس : ۰۱۱۳۵۲۵۶۹۸۱

کد پستی : ۴۷۴۱۶۱۷۴۴۹

سازمان مدیریت حمل و نقل : ۰۱۱۳۵۳۶۴۴۶۰

ایمیل : info@babolsar.ir

شما از طریق تلفن ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۳۷ هم می توانید با ما در تماس باشید