تفاهم نامه همکاری مدیریت سبز

در راستای اهداف مدیریت سبز ادارات و با محوریت کاهش و بازیافت کاغذ تفاهم نامه همکاری از سوی شهرداری بابلسر با اداره کل شیلات مازندران ایجاد گردید .براساس مفاد این تفاهم نامه تفکیک پسماند خشک که اغلب کاغذ باطله در ادارات می باشد با قراردادن مخازن مخصوص جداسازی پسماند خشک و جمع آوری منظم آن به همراه آموزش کارکنان وتوزیع بروشورهای آموزشی از سوی شهرداری و همکاری اداره کل شیلات در جداسازی اصولی پسماند خشک و همکاری با عوامل اجرایی شهرداری مقرروپیش بینی گردیده است