بسیج نیروها برای مهار آبهای سطحی

شهرداری بابلسر با بهره گرفتن از بسیاری از نیروهای خود هم اکنون در حال تلاش برای رفع آبگرفتگی ها است به دستور مهندس رضا رحیمی شهردار بابلسر به تمام معاونان و مدیران واحد های خود جهت مستقر شدن و مهار آبهای سطحی در تمامی نقاط مختلف شهر را صادر کرده است .