بازدید شهردار بابلسر از پروژه عمرانی پل چهارم

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر امروز چهار شنبه مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران با حضور در محل احداث پل چهارم از روند اجرای عملیات بتن ریزی رمپ غربی و عرشه این پل بازدید به عمل آورد
بر اساس این گزارش طی عملیات فوق ۶۰۰ متر مکعب در رمپ غربی بتن ریزی صورت خواهد گرفت
شایان گفتن است طی این بازدید مهندس قناعت معاون فنی و عمرانی شهرداری بابلسر مهندس رحیمی را همراهی می کرد