اهداء بسته های تشویقی به شهروندان همراه با طرح تفکیک پسماند از مبدا ساختمانهای بلندمرتبه

در راستای ترویج فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا و نهادینه سازی اخلاق زیست محیطی به ساختمانهای برتر که در طول ماههای گذشته با کمیته مدیریت پسماند واحد خدمات شهری همکاری شایسته ایی داشتند با اهداء بسته تشویقی تقدیر بعمل آمد .علاوه بر این کمیته مدیریت پسماند شهرداری بابلسر در گذشته به روشهای متنوع دیگری مانند صدور بیمه نامه رایگان آتش سوزی ، عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی ، بن هدیه ، توزیع نهال رایگان از شهروندانی که با کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند خشک از تر ضمن همکاری با مدیرت اجرایی پسماند به ارتقاء محیط زیست شهر بابلسر یاری رساندند تجلیل بعمل آورد