استادیوم فوتبال و سکوی تماشاگران

ساخت استادیوم فوتبال آن هم در قد و قواره ای حرفه ای و به روز و بهره مند از امکانات کامل در بابلسر آن هم استادیومی چند منظوره میتواند یک کار عظیم ، ارزشمند و دور نگرانه تلقی شود این استادیوم هم برای مشتاقان تماشای فوتبال است و هم بازیکنان فوتبال و هم راهی برای ایجاد سرمایه پایدار چرا که مازندران برغم اسم و رسمی رشگ برانگیزی که در فوتبال کشور دارد هنوز فاقد یک استادیوم حرفه ای است تا باشگاه ها در آنجا اردو بزنند اما حالا شهرداری بابلسر همه این زوایا را دیده و ساخت استادیومی را پایه گذاری کرده که قادر است به همه مطالبات فوق پاسخ دهد این همه را گفتیم این را هم اضافه کنیم که خوشبختانه روند احداث آن هم بی وقفه پیش میرود تا جایی که بتن ریزی بلوک دو سکوی تماشاگران آن دیروز انجام شد