احداث سایت پردازش زباله یک گام به پیش

دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در راستای احداث سایت پردازش زباله در حال تکمیل فاز زیرسازی این مکان است
با احداث این سایت توسط شهرداری پایتخت گردشگری مازندران بازیافت زباله محقق گردیده و میتوان اقدام به ایجاد سرمایه پایدار کرد.