اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا ساختمانهای بلندمرتبه و ادارات

طرح ویژه تفکیک پسماند از مبدا در ساختمانهای بلندمرتبه و ادار ات با نصب مخازن مخصوص پسماند خشک و جمع آوری منظم آن در حال انجام می باشد شهروندان عزیز و فهیم با مشارکت در طرح تفکیک پسماند از مبدا می توانند ضمن کاهش تولید زباله و نجات مواد باارزش و افزایش عمر مرکز دفن زباله در کاهش هزینه های مدیریت پسماند و هدر رفت منابع جلوگیری نمایند

آموزش چهره به چهره بازیافت