آگهی مزایده عمومی

شهرداری بابلسر درنظر دارد تا نسبت به برگزاری مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۳۷۸۷/۴ و به مساحت ۸۰/۲۷۲۹۱  مترمربع واقع در بابلسر، باقر تنگه
  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی۳۷۷۳/۴ و به مساحت ۵۳/۱۵۰۱۲  مترمربع واقع در بابلسر، باقر تنگه
  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۳۷۷۵/۴ و به مساحت ۱۴/۲۳۱۵۴  مترمربع واقع دربابلسر،  باقر تنگه
  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۹۲۴۰/۸۲۱۲/۱ و به مساحت ۱۶۰۰  متر مربع واقع در بابلسر، خیابان پاسداران،پاسداران ۳۵،پشت رستوران شوکا
  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۸۶۶۰/۱ و به مساحت ۳۸/۲۸۴ متر مربع واقع در بابلسر، خیابان پاسداران،گلچین سرا،آزادگان،کوچه شیخ زاده
  • واگذاری(فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۳۹۷۱/۱ و به مساحت ۶۱/۱۳۰۰  مترمربع واقع در بابلسر، خیابان نخست وزیری،کوچه پور رمضان،کوچه فرعی ۱۲ متری

تجدید مزایده(فروش)یک قطعه زمین با پلاک ثبتی ۱۹۰۸/۳ و به مساحت ۶/۱۱۸۷ متر مربع واقع در خیابان امام خمینی ، میدان امام حسین، جنب قصر ماهی

 شرایط شرکت در تشریفات  فوق :                

-واریز تضمین معادل ۵ درصد مبلغ  کل برآورد به شماره حساب سپرده  0106816570008  شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بابلسر و یا ضمانتنامه بانکی معتبر.

-تاریخ دریافت اسناد:    

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ازتاریخ ۹۹/۴/۵ به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه  و یا با شماره تلفن ۰۱۱۳۵۳۶۳۴۵۰ تماس حاصل نمایند.

-مهلت پذیرش پیشنهادات:                                                                                                    

 مهلت پذیرش پیشنهادات تا تاریخ۹۹/۴/۱۴ می باشد و پیشنهادات درتاریخ ۹۹/۴/۱۶ بازگشایی خواهدشد.
 -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.همچنین اگر برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت در تشریفات فوق هر یک از آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.