من و تو ما که شویم...
شهرداری ها در بودجه دولت هیچ‌ ردیفی ندارند و این یعنی خادمان شهر و شهروندان مستقل از بودجه عمومی باید عمران و آبادانی یک شهر را تحقق بخشند پس چه باید کرد؟
شهرداری پایتخت گردشگری مازندران مانند تمامی شهرداری های کشور دو نوع عوارض از شهروندان دریافت می کند یکی عوارض نوسازی و یکی هم عوارض پسماند.جالب آنکه مبالغ دریافتی از طریق این دو نوع عوارض تحت هیچ شرایطی نباید جایی جز عمران و آبادانی شهر هزینه گردد
بنابراین بخشی از هزینه توسعه بابلسر یا هر شهر دیگری از رهگذر دریافت عوارض فوق تامین می شود اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم حاصل این خواهد شد که اگر مردم یک شهر عوارض خود را پرداخت نکنند شهرداری در تامین هزینه عمران شهری با مشگل مواجه میشود
مردم فهیم بابلسر
خانم ها...آقایان
شما با پرداخت به هنگام عوارض نوسازی و پسماند به شهرداری کمک می کنید تا شهر شما آباد شود پس تا فرصت باقی است به خادمان خود در شهرداری بابلسر کمک کنید که مانع از توقف روند توسعه پایتخت گردشگری مازندران شویم.