سامانه 137

سروش

صفحه اینستا

آشنایی با وظایف واحدهای شهرداری

دانستنی های مهم در خصوص ساخت و ساز و وظایف کمیسیون ماده صد شهرداری ها
مقدمه
یکی از وظایف مهم مدیریت شهری در اکثر شهرهای جهان نظارت بر ساخت و ساز شهری است .در ایران با تصویب قانون شهرداریها در سال 1334 بند 24 ماده 15 آن یکی از وظایف اصلی شهرداریها را صدور مجوز بیان نموده است که با توجه به مواد الحاقی به قانون در سال 1345 از جمله ماده 100 قوانین مشخصی برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی دارد .یکی از مهمترین و پرکارترین کمیسیونهای شهرداریها کمیسیون ماده 100 می باشد که بر اساس تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/4/34 پیش بینی ودر سال 1352 تشکیل شده است .اهم وظایف کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر می باشد که از جمله این تخلفات می توان به ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی ، ساخت و سازبدون پروانه ساختمانی ،ساخت و ساز بنای مازاد بر پروانه ساختمانی و ساخت و ساز مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی اشاره نمود.
قوانین و مقررات
اولین قانون جریمه ساخت و ساز در سال 1324 مبنی بر 7تا 10 روز حبس یا دویست ریال جزای نقدی تدوین گردید.
بند 24 ماده 56 قانون شهرداری در خصوص وظیفه صدور پروانه ساختمان شهرداریها ماده 100 شهرداریها در تاریخ17/5/1352اجرایی شد
 
طرح جامع شهری
طرح بلند مدتی که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ،صنعتی ،بازرگانی ،اداری ،کشاورزی و تسهیلات شهری تعیین می شود
طرح تفصیلی:
بر اساس معیارها و ظوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات شهر و موقعیت و مساحت قیق زمین ،وضع دقیق شبکه عیور و مرور و میزان تراکم جمعیت و ساختمانی و اولویت مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری تعیین می شود.
 وظیفه اصلی شهرسازی ساماندهی چهار کارکرد سکونت ،کار ،عبور و مرور و اوقات فراغت می باشد.
 
 
موارد عدم دریافت پروانه ساختمان :
1-مرمت پشت بام 2- محوطه سازی منوط به عدم حذف پارکینگ 3-تعمیر ،تعویض و نصب سرویس بهداشتی 4-تعویض در و پنجره مشروط به عدم تغییر وضعیت معماری و فنی ساختمان 5-تعمیر یا تعویض لوله کشی مشروط به عدم تغییر مشخصات تاسیسات مکانیکی ساختمان 6-حفر چاه فاظلاب 7-احداث سرویس بهداشتی مجزا از ساختمان حداکثر به مساحت دو مترمربع 8-تعویض یا ترمیم دیوار غیر بار که بر اصلاحی نداشته باشد 9-تجدید نماسازی با همان روش و مصالح قبلی
 
ضوابط ساخت و ساز 
  • -پیشروی طولی: میزان فضای آزاد نسبت به زمین
-برای مثال پیشروی طولی 60 به 40 یعنی طول زمین ساخت و ساز باشد و بقیه باید فضای آزاد در نظر گرفته شود.
-سطح موردنیاز سرویس بهداشتی 2مترمربع است.
-سطح مورد نیاز حمام 6 مترمربع است.
-سطح مورد نیاز آشپزخانه حداقل 6 مترمربع است.
-ارتفاع استاندارد پله 16-18 سانتیمتر می باشد.
-عرض مناسب پله  حداقل 30 و حداکثر 40 سانتیمترمی باشد.
-اتاق خواب ، سالن غذاخوری وآشپزخانه نباید کمتر از 9 متر مربع به ازای هر نفر کمتر باشد.
-در اتاق 20 متری حداقل 2مترمربع و حداکثر 4 مترمربع به پنجره اختصاص یابد.
-نصب کولر و تاسیسات در گذرگاه ممنوع  می باشد.
-نصب درب ماشین رو در پخی ممنوع می باشد.
-درب ساختمان نباید به بیرون (معبر)باز شود.
-احداث رمپ و ایست رمپ و پله در پیاده رو و گذرگاه ممنوع است.
-استفاده از تراکم بالای 100 درصد منوط به پرداخت حق تبدیل تراکم می باشد.
-ارتفاع واحد های تجاری از کف در کاربری تجاری حداکثر 5 متراست.
-در معابر با عرض 10 متر و کمتر پسروی به عمق 5/1 متر از معبر جهت اسقرار بنا الزامی است
-ارتفاع پیلوت حداکثر 40/2متر می باشد
-حداکثر ارتفاع کف کرسی از کف 20/1 متر مجازاست
-در هر معبر با بر حداثر 15 متر احداث فقط یک درب ماشین رو مجاز می باشد.
اصول سه گانه در ساخت و ساز:
1- فنی 2- بهداشتی 3-شهرسازی
اصول فنی ساختمان:
 اموری که عدم لحاظ کردن آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت آن می شود
اصول بهداشتی ساختمان:
حفظ سلامت جسم و روان ساکنان
اصول شهرسازی ساختمان:
 ضوابط حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن
مصادیق تخلف از اصول شهرسازی :
-عدم رعایت بر اصلاحی و عدم عقب نشینی در محور معبری که طرح مصوب دارد
-عدم رعایت خطوط انتقال برق
-حذف یا تغییر کاربری کل یا قسمتی از ساختمان
-تبدیل پارکینگ به مسکونی
-اضافه بنا یا اضافه ارتفاع
-تجاوز به منظر آثار تاریخی
-تجاوز به معبر عمومی
-حذف یا کسر پارکینگ
-ایجاد مشرفیت برای مجاورین و عدم رعایت دست انداز پنجره به میزان یک متر و هفتاد
-احداث بنا بدون پروانه
-تفکیک غیر مجاز
-عدم رعایت ضوابط پیش آمدگی ساختمان
-احداث پله در حیاط جهت راهیابی به طبقه وقانی که باعث مشرفیت و منظر نامناسب
-احداث سرویس بهداشتی در بالکن مشرف به حیاط یا معبر
-عدم تعبیه حفاظ پله در ساختمان
-عدم احداث جان پناه و عدم رعایت فاصله منبع آب و کولر از لب بام به میزان 3متر
-احداث درب اضافه ورودی به حیاط 
-تفکیک عرصه حیاط به هر نحو
مصادیق تخلف از اصول فنی:
-رعایت نکردن مسائل و تکنیک خاک
-عدم رعایت مقاوم سازی در اثر زلزله و باد
-رعایت نکردن اصول طراحی و معماری و نحوه تقسیم فضای داخلی ساخمنان
مصادیق تخلف از اصول بهداشنی :
-عدم تامین نور کافی در ساختمان و تهویه مطبوع
-عدم ایجاد سرویس بهداشتی و حمام لازم
-عدم منظور فضای آزاد برای استفاده از آفتاب ،فضای سبز در کلیه ساخمانها
-عدم احداث چاه جذبی و رها کردن فاظلاب
کمیسیون ماده صد
کمیسیون ماده 100 نهاد خاص و شبه قضایی که  آراء آن کیفری و قضایی نیست .ترکیب اعضای کمیسیون متشکل از 3 نفر به عنوان نماینده شورای شهر ،نماینده وزارت دادگستری و نماینده وزارت کشور می باشند که در دو گروه مختلف تحت عنوان کمیسیون بدوی و تجدید نظردر محل شهرداری تشکیل می شود.
تبصره های 11گانه ماده صد:
تبصره 1:مهلت های رسیدگی به پرونده تخلف
تبصره 2:تخلف اضافه بنا کاربری مسکونی و نحوه جریمه که حداقل یک دوم کمتر و ازحداکثر  سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع می باشد
تبصره3:تخلف اضافه بنا کاربری تجاری ،صنعتی و اداری و نحوه جریمه که حداقل دوبرابر تا حداکثر چهار برابر برای هرمترمربع ارزش معاملاتی ساختمان می باشد.
تبصره 4:تخلف بدون پروانه با شرط رعایت اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی و نحوه جریمه از یک دهم ارزش معاملاتی  تا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان هر کدام که بیشتر باشد( تغییر کاریری تجاری به مسکونی شامل قوانین تغییر کاربری نمی شود)
تبصره 5:تخلف عدم احداث پارکینگ و نحوه جریمه که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع می باشد
تبصره 6:تخلف تجاوز به معبر
تبصره 7:تخلف مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم اعلام بموقع  تخلف یا گواهی خلاف واقع
تبصره 8:تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام از شهرداری
تبصره 9:خارج بودن ساختمانها از شمول ماده 100 قبل از تصویب نقشه جامع شهر
تبصره 10:کمیسون تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراض مالک و شهرداری به رای کمیسیون بدوی
تبصره 11:آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر  
اهم وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 100:
-برنامه ریزی جهت دعوت از اعضا و تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد با توجه به تعداد پرونده ها
-پیگیری جهت انتصاب اعضا  مدت عضویت
-شرکت در جلسات کمیسیون و دعوت از نکاینده شهرداری
-اعلام به ذینفع جهت ارائه یا ارسال لایحه دفاعیه ودر صورت لزوم حضور در جلسه
-تنظیم صورتجلسه بر اساس رای مورد نظر
-ابلاغ آراء صادره
-وصول اعتراض مالک و شهرداری در مهلت مقرر
محتویات پرونده ماده صد
-فرم اعلام تخلفات ساختمانی
-نشانی کامل ملک
-تعیین محدوده ملک در محدوده یا حریم شهر
-تعیین موقعیت از نظر مکانی
-مزاحمت و مشرفیت
-رعایت بر اصلی یا تجاوز به معابر عمومی
- مغایرت با اصول شهرسازی فنی و بهداشتی
-ارزش معاملاتی هر متر مربع
-تاریخ شروع بنا و مرحله فعلی ساختمان
-سابقه ابلاغ قانونی به ذینفع
-دفاعیات کتبی ذینفع
-سابقه اقدامات در رابطه با تخلف ،اخطار و پلمپ
عوامل موثر بر اخذ جریمه در کمیسیون ماده 100:
1-نوع موقعیت ملک 2-نوع استفاده از فضای ایجاد شده  3-نوع مصالح 4-نوع حوزه استفاده از اراضی
مهلت های قانونی سیر پرونده ماده 100:
مهلت یک هفته ای طرح در کمیسیون بعد از توقف عملیات ساختمانی
مهلت یک ماهه اتخاذ تصمیم بعد از مهلت 10 روزه ابلاغ
مهلت حداکثر دو ماهه قلع و قمع بنا

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی