سامانه 137

سروش

صفحه اینستا

اسامی شهرداران قبلی

اسامي شهرداران شهرداري بابلسر از سال ۱۳۳۲ تا حال حاضر


نام و نام خانوادگي    سید مرتضی شفیعی

تاريخ شروع كار     1396/6/1

 تاريخ پايان تصدي     1397/7/17

 نام و نام خانوادگي      مجید صیادیان

تاريخ شروع كار       1397/7/18

تاريخ پایان کار       1397/8/14

نام و نام خانوادگي       رضا رحیمی

تاريخ شروع كار     1397/8/15
   
نام و نام خانوادگي    سيد شعبان ميرشعباني

تاريخ شروع كار     ۱۳۸۲/۵/۲۰

 تاريخ پايان تصدي     ۱۳۸۲/۵/۳۰

نام و نام خانوادگي      محمدولي آقا باباپور

تاريخ شروع كار       ۱۳۸2/۶/۱

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۸۵/۱/۶
 
نام و نام خانوادگي    عمران نجف پور

تاريخ شروع كار     ۱۳۸۵/۱/۱۴

 تاريخ پايان تصدي      ۱۳۸۶/۵/۹

نام و نام خانوادگي      بهروز رنجبر

تاريخ شروع كار       ۱۳۸۶/۵/۷

تاريخ پايان تصدي     1396/5/31       

نام و نام خانوادگي    اسكندر مسافري

تاريخ شروع كار     ۱۳۷۰/۱/۱۱

 تاريخ پايان تصدي     ۱۳۷۳/۲/۱۷

نام و نام خانوادگي      حميد يعقوب نژاد

تاريخ شروع كار       ۱۳۷۳/۲/۱۲

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۷۵/۹/۲۸

نام و نام خانوادگي    رضا سليماني

تاريخ شروع كار     ۱۳۷۵/۹/۲۶

 تاريخ پايان تصدي    ۱۳۷۷/۶/۲2

 مدرك تحصيلي      ليسانس

نام و نام خانوادگي      محمدتقي تقي زاده

تاريخ شروع كار       ۱۳۷۷/۶/۲۳

تاريخ پايان تصدي    1382/5/20
   
نام و نام خانوادگي   عليرضا خرميان

تاريخ شروع كار     ۱۳۶۰/۴/۲۰

 تصدي پايان تاريخ     ۱۳۶۲/۱/۳۱

نام و نام خانوادگي      عين اله عربي مقدم

تاريخ شروع كار       ۱۳۶۲/۶/۲۲

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۶۵/۸/۵

نام و نام خانوادگي    مسلم حسين زاده

تاريخ شروع كار     ۱۳۶۵/۸/۱

تاريخ پايان تصدي   ۱۳۶۵/۱۱/۲۰
   
نام و نام خانوادگي      حسين رجب نژاد

تاريخ شروع كار       ۱۳۶۵/۱۱/۲۰

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۷۰/۱/۲۱

نام و نام خانوادگي   آقاي اكبري

تاريخ شروع كار   ۱۳۵۳/۵/۳

تصدي پايان تاريخ  ۱۳۵۳/۴/۱۸

نام و نام خانوادگي      آقاي اميرصالحي

تاريخ شروع كار       ۱۳۵۴/۲/۶

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۵۳/۱۰/۹

نام و نام خانوادگي   ناصرجماراني

تاريخ شروع كار     ۱۳۵۷/۸/۶

تصدي پايان تاريخ    ۱۳۵۸/۵/۱

نام و نام خانوادگي      سيد حسين محسن طاهري

تاريخ شروع كار       ۱۳۵۸/۵/۱

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۶۰/۳/۲۴
   
نام و نام خانوادگي    آقاي ارشيا

تاريخ شروع كار    ۱۳۵۰/۹/۹

تصدي پايان تاريخ   ۱۳۵۰/۹/۲۶

نام و نام خانوادگي      آقاي جعفري آرين

تاريخ شروع كار       ۱۳۵۱/۲/۱۴

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۵۱/۱۰/۳۰
 
نام و نام خانوادگي   آقاي لاجوردي

تاريخ شروع كار     ۱۳۵۱/۲/۱۴

تصدي پايان تاريخ   ۱۳۵۱/۱۰/۳۰

نام و نام خانوادگي      آقاي معتمدي

تاريخ شروع كار       ۱۳۵۲/۴/۲۵

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۵۲/۱۲/۱
   
نام و نام خانوادگي     جواد حقيقي

تاريخ شروع كار     ۱۳۴۹/۲/۲۹

تصدي پايان تاريخ    ۱۳۴۹/۳/۱۶

نام و نام خانوادگي      آقاي نجات پور

تاريخ شروع كار       ۱۳۴۹/۴/۱

تاريخ پايان تصدي     ۱۳۴۹/۶/۲۲
   
نام و نام خانوادگي     احمد گليان

تاريخ شروع كار   ۱۳۴۹/۷/۲۱

تصدي پايان تاريخ   ۱۳۵۰/۵/۱۲

نام و نام خانوادگي      آقاي منوچهري

تاريخ شروع كار       ۱۳۵۰/۵/۲۶

تاريخ پايان تصدي       ۱۳۵۰/۹/۸

نام و نام خانوادگي   آقاي نوائي

تاريخ شروع كار     ۱۳۳۶/۸/۵

 تصدي پايان تاريخ   ۱۳۳۷/۶/۴

نام و نام خانوادگي     آقاي سالكي

تاريخ شروع كار       ۱۳۳۷/۶/۶

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۳۸/۴/۱۴

نام و نام خانوادگي   دبيره اعظم حسنا

تاريخ شروع كار     ۱۳۴۲/۱۱/۲۹

تصدي پايان تاريخ     ۱۳۴۶/۶/۱۱
   
نام و نام خانوادگي      آقاي سعيدي زند

تاريخ شروع كار       ۱۳۴۷/۹/۲۲

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۴۸/۴/۱۴
 
نام و نام خانوادگي     آقاي لطفي

تاريخ شروع كار    ۱۳۳۲/۹/۳

تاريخ پايان تصدي    ۱۳۳۳/۱۰/۹

نام و نام خانوادگي   آقاي جهانگير

تاريخ شروع كار     ۱۳۳۳/۱۰/۱۱

 تصدي پايان تاريخ   ۱۳۳۴/۱۰/۲۳
 
نام و نام خانوادگي     آقاي كشاورز

تاريخ شروع كار    ۱۳۳۴/۱۱/۱۹

تاريخ پايان تصدي      ۱۳۳۵/۹/۱

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی