سیمای تابناک بابلسر،پایتخت گردشگری مازندران در آستانه سال نو به روایت تصویر