بازدید مهندس رحیمی از محل اجرای یک پروژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران در حالیکه از سوی معاون فنی و عمرانی خود همراهی می شد با حضور در محل احداث تصفیه خانه فاضلاب خانگی (سپتاژ) از نزدیک روند پیش رفت این پروژه را مورد بررسی قرار داد
بنا به گزارش خبرنگار ما طی این بازدید مهندس قناعت معاون فنی و عمرانی شهرداری بابلسر نخست گزارشی در پیوند با چگونگی احداث این تصفیه خانه ارائه کرد و آنگاه مهندس رحیمی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این پروژه جهت انجام هر چه بهتر و سریع تر آن رهنمودهای لازم را متذکر شد .