‍ زشت و زیبا...

پیام و عکس زیر را یکی از همشهریان عزیز دقایقی پیش برای یکی از همکاران ما در روابط عمومی فرستادند که خواندن پیامک قطعا خالی از فایده نیست
همین امروز صبح بود که در کمال حیرت دیدم سرنشین اتومبیلی خیلی خونسرد و آسوده کیسه زباله ای که در تصویر می بینید را از داخل اتومبیل انداخت بیرون ، یک لحظه که نگاه های ما گره خورد حیرتم دو چندان شد چون آقایی که این کار را کرد راحت تر و آسوده تر از قبل یک لبخند هم پیشکشم کرد و...
هنوز ناباورانه رد اتومبیل را دنبال می کردم که صدایی بهتم را شکست نگاهم را که به سمت کیسه زباله برگرداندم دیدم آقایی که غرق در تاسف از چنین اقدامی بود کیسه زباله را برداشت و همینطور که مرتکب چنین رفتار غیر مسئولانه ای را سرزنش میکرد کیسه زباله را داخل مخزنی که چند قدم آنسوتر بود گذاشت و رفت...
شیرینی این اقدام زیبا جایگزین تلخی آن رفتار زشت شد اما آزار این پرسش همچنان باقی است که چرا تعدادی اندک و حتی انگشت شمار به خود اجازه میدهند فرهنگ و ادب مردم یک شهر یا فراتر از آن یک کشور را زیر سئوال ببرند؟!
مرتضی نتاج