‍ نهضت آسفالت توقف ندارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر نهضت آسفالت امروز به شهرک علی آباد میر رسید تا در ادامه آسفالت بسیاری از کوچه ها ، خیابان ها و شهرک های بابلسر ساکنان شهرک فوق هم شاهد تحقق یکی دیگر از مطالبات بر حق خود باشند