توسعه در یک‌پرده
پرده سوم - احیای ضابطه
یکی از مولفه های مهم در حوزه توسعه پایدار حاکمیت قانون در همه عرصه ها و خاصه ساخت و سازها است بر همین اساس معاونت شهرسازی و امور ساختمانی شهرداری بابلسر طی شش ماه پایانی سال ۱۳۹۷ در پیوند با قانونمند شدن ساخت و سازها‌ دو گام بلند برداشت
الف - پاسخ سریع به درخواست شهروندان در‌ راستا‌ی احداث بناهای مسکونی و تجاری
معاونت شهرسازی و امور ساختمانی شهرداری بابلسر با سرلوحه قرار دادن تکریم ارباب رجوع و کاستن از پیچ وخم های اداری در کوتاه ترین زمان ممکن ، اقدام به صدور مجوزهای لازم برای هر گونه ساخت و سازی کرد تا از این طریق انگیزه شهروندان و دیگر متقاضیان ساخت و ساز را برای پیگیری مراحل قانونی افزایش داده و مانع از گرایش به سمت و سوی تخلفات ساختمانی از آغاز تا پایان شوند
ب - برخورد قاطعانه با تخلفات
معاونت یاد شده در مقابل تسهیل کلیه امور ساختمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی هم از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نیست تا جایی که گشت های ساختمانی در همه ساعات و همه محدوده های شهری بر تمامی ساخت و سازها نظارت کرده و مانع از هرگونه تخلفی می گردد
حاصل این جدیت ، تلاش برای دور ماندن شهر از ساخت و سازهای نافرم و ساختمان هایی است که سیمای بابلسر را خدشه دار می کند
صد البته که رسیدن به این مقصود یک عزم همگانی و اراده جمعی را طلب می کند اما دو گام فوق هم در ضابطه مند شدن سازه ها بی اثر نبوده و نخواهد بود