نه شهر تعطیل است و نه شهرداری
پایتخت گردشگری مازندران بار دیگر می رود تا به ایرانی کوچک تبدیل شود پس چه عجب که شهر بابلسر تب نه سوزان و‌سوزنده که شیرین و شور آفرین میزبانی از هموطنان خود را دگر باره تجربه می کند تا چونان همیشه شهره میهمان نوازی باشد به تبع این تب گرم و صمیمانه خادمان شهرداری هم بی وقفه در جای جای شهر حضور داشته و انجام وظیفه می کنند از ستاد اجرایی خدمات سفر تا واحدهای خدمات شهری ، فضای سبز ، زیباسازی ، امانی و آتش نشانی همه و همه در خدمت شما همشهریان عزیز و میهمانان گرامی هستند بی هیچ درنگی و هیچ وقفه ای