توسعه مسیرهای شهری یکی از پایه های پیشرفت هر شهر میباشد لذا مطابق طرح تفضیلی شهر بابلسر پل بزرگ چهارم در محدوده کازینو سابق و پارک شورا عملیاتی شد . این طرح دارای پل فلزی قوسی به طول 125 متر و عرض 24 متر می باشد  که عملیات نصب سازه فلزی به انجام رسیده است و در حین اجرای عملیات عمرانی رویه بتنی می باشد . این پل با یک رمپ رمپ غربی به میدان شیلات متصل میگردد و در سمت شرقی با 3 رمپ اتصال محور خیابان طالقانی و خیابان 35 متری را برقرار میکند