با توجه به اجرای زیرساخت و سامان دهی سواحل به منظور بهره برداری مناسب شهروندان و گردشگران در محدوده پارکینگ صفر تا 5 این طرح آغاز شده است