دانلود اسناد مزایده

واگذاری (فروش) عرصه و اعیان پلاک ثبتی 3/1908 به مساحت 1187/6 متر مربع واقع در ضلع شمال شرق میدان امام حسین جنب قصر ماهی

 

آخرین زمان تحویل اسناد : پایان وقت اداری تاریخ  98/3/4