با سلام
انسان در همه امور زندگي نيازمند مراودات و داد و ستد مي باشد .  گردش كار اصولي و منطقي در روابط و مراوده منافع همه اقشار را تأمين مينمايد . مطمئناً هر انساني نمي تواند همه نياز هاي خويش را بتنهايي مرتفع نمايد بلكه نيازمند همكاري و ايجاد روابط با ديگران را دارد شهرداري يكي از نهادهاي مردميست كه مي تواند بخش عمده نياز هاي عمومي شهروندان را تأمين نمايد از آنجائيكه ارائه خدمات مناسب نياز به ايجاد بستر مناسب دارد لذا بر همگان واجب است تا با ايجاد شرايط محيطي سالم و به دور از هر گونه حاشيه و موانع از خدمات شهرداري برخوردار شوند و اين بستر چيزي نيست جزء مشاركت و همكاري شهروندان در همه امور و اداي دين كار فرما ( شهروندان ) نسبت به پيمانكار ( شهرداري )