با گذشت 3 هفته از آغاز مراسم ورزش صبحگاهی از سوی سرای مهر شهرداری که با اقبال زیاد دوستداران ورزش که  اغلب از سالمندان و بازنشستگان می باشند

همراه بوده است .معاونت محترم فرهنگی و مسئول روابط عمومی شهرداری نیز ضمن حمایت همه جانبه در اجرایمراسم  با بازنشستگان همراهی نمودند.