جلسه هم اندیشی ایجاد منطقه آزاد مرکزی استان مازندران با حضور مسئوولین ،شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرهای مرتبط در دفتر شهردار برگزار گردید