جمعیت حامیان محیط زیست بابلسر در نشستی صمیمانه با شهردار محترم دغدغه ها و مسائل مهم محیط زیست شهر بابلسر را درمیان گذاشتند .دراین جلسه موارد

متعددی از موضوعات محیط زیست شهر ساحلی بابلسر ازجمله تفکیک زباله از مبدا ،سپتیک  تانک ساختمانها ،ساماندهی سازه های تفریحی رودخانه بابلسر مانند

کشتیپانیک ،اثرات زیست محیطی بلندمرتبه سازی از سوی این NGO  زیست محیطی مطرح شد .

شهردارضمن اظهار خوشحالی از ایجاد ارتباط با این تشکل تمایلخود را مبنی بر عضویت در این تشکل اعلام فرمودند و با تاکید بر عدم نگاه یک بعدی در مدیریت

شهری با بیان اینکه از آغاز خدمت خود به عنوان شهردار با نگاه فرهنگی وزیست محیطی برنامه های خود را به شورای شهر ارائه نموده اند که از جمله آن توسعه و

گسترش پارک های محله ای در سطح شهر ،تجهیز پارک شورا بهپیستاسکیت فعال و شهربازی ،تصفیه سپتاژ توسط شرکت دانش بنیان برای اولین بار در استان ،قرارداد

جهت تبدیل زباله به ریزدانه های صنعتی توسط شرکت دانش بنیان دیگربه ظرفیت 60 تن در روز با سرمایه 6 میلیارد تومانی و فراخوان تفکیک  زباله که به دلیل عدم

توانمندی شرکتهای متقاضی تمدیدشد تا مانند سنوات گذشته این طرح بصورت  ناقص و نامطلوب با شکست مواجه نگردد.

 مهندس شفیعی در خصوص مشکلات بلندمرتبه سازی اضافه نمودند مسوولیت اصلی این کار برعهده نظام مهندسی می باشدکه شهرداری با  توجه به طراحی صورت

گرفته که از نظام مهندسی تایید گرفته به وظایف قانونی خود عمل می نماید علاوه بر این مشکلات اقتصادی ناشی از خودگردان بودن شهرداری و  وابستگی درآمدی ابن

نهاد غیردولتی به ساخت و ساز را از موانع اعمال سختگیرانه ضوابط ساخت بلندمرتبه ها عنوان نمودند.ایشان با تاکید بر بهرهبرداری از نظرات اعضای تشکل حامیان محیط

زیست ، ایجاد اکوموزه در میدان معلم و موزه مردم شناسیدر ساختمان شهربانی رادر جهت معرفی آداب ،رسوم ،فرهنگبومی بابلسر و مازندران نوید دادند.