درنشست صمیمانه ایی با مدیرکل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری آقای دلاور بزرگ نیا که درساختمان شورا با حضور رئیس و اعضای محترم شورای شهر

وشهردارمحترم ، معاون فرهنگی ،زیباسازی و حقوق شهروندی شهرداری برگزار گردید  به بحث و تبادل دیدگاهها با محوریت همکاری متقابل در حفظ بافت تاریخی و میراث

فرهنگی شهر پرداخته شد .