برگزاری جلسه ساماندهی بازارهای روز و هفتگی بابلسربا حضور مسئولین شهری و نماینده بازاریان در دفتر شهردار بابلسر