آغاز عملیات تست پیچ های پل فلزی چهارم بابلسر با استفاده از دستگاه ترک متر